Υπηρεσίες

30 Ιουνίου, 2023

Κερδίστε 2 Εισιτήρια για την πανέμορφη Σύρο – Όροι Διαγωνισμού

  Όροι Διαγωνισμού

Giovanti Travel – Δώρο 2 Εισιτήρια για Σύρο

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η Εταιρεία με διακριτικό τίτλο «Giovanti Travel MARKOU Α.Ε.», που εδρεύει στον Πειραιά (Ακτή Ποσειδώνος 26, Ισόγειο, 18531) με Α.Φ.Μ. 095223487, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, η οποία στη συνέχεια και για το παρόν θα αναφέρεται ως «Διοργανωτής», προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο (Giovanti Travel) Κερδίστε 2 Εισιτήρια για την πανέμορφη Σύρο. Ο Διαγωνισμός προκηρύσσεται στο πλαίσιο προώθησης των υπηρεσιών που παρέχει ο Διοργανωτής (περαιτέρω οι «Υπηρεσίες»).
 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Στην περίπτωση των ανηλίκων διαγωνιζόμενων θεωρείται ότι η συμμετοχή τους φέρει τη συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων τους. Σε περίπτωση ρητής άρνησης των γονέων / κηδεμόνων να λάβει κάποιος ανήλικος μέρος στο διαγωνισμό, θα επέρχεται ακύρωση της συμμετοχής του.
 3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από τον διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις : (α) Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και (β) πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.
 4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 30/06/2023, ώρα 00:00 πμ. (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 06/07/2023, ώρα 23:59μμ. (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).
 5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να κάνουν Follow “Like” το Instagram account της εταιρίας μας GIOVANTI TRAVEL και να αφήσουν σχόλιο κάνοντας tag 2 φίλους τους.

Η απάντηση στην ερώτηση του Διαγωνισμού στο ειδικό πεδίο συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό και αποδοχής των όρων αυτού, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο διοργανωτής, ή τρίτο πρόσωπο, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα του διοργανωτή ή του εν λόγω τρίτου προσώπου και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Οίκοθεν νοείται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε εκ των υπηρεσιών που παρέχει ο διοργανωτής.

 1. Δώρα. Το δώρο του Διαγωνισμού (περαιτέρω το «Δώρο»): Ανάλογα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, η οποία θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα που έχει προσδιοριστεί σαν χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού ανωτέρω (παράγραφος 4), ο νικητής θα παραλάβει δύο εισιτήρια για το νησί της Σύρου.
 2. O Διοργανωτής δικαιούται να προσδιορίσει κατά την ελεύθερη κρίση του τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του Δώρου. Το Δώρο είναι προσωπικό και ο νικητής του Διαγωνισμού, ή οι τυχόν επιλαχόντες αυτού, δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή αντικαταστάσιμα αυτού αντικείμενα. Ο νικητής δε, οφείλει να συμπεριφέρεται νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.
 3. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού. Ο νικητής του διαγωνισμού θα αναδειχθεί την επομένη της ημερομηνίας λήξης αυτού, με αυτοματοποιημένο τρόπο, μέσω της εφαρμογής που διαχειρίζεται τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Ο νικητής συναινεί στην προβολή των στοιχείων του μέσω του site του Giovanti.gr, καθώς και της σελίδας της εταιρίας στο Instagram.
 4. Εγκυρότητα συμμετοχής. Για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού θα υποβάλλονται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή ή /και των τυχόν τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα ή τρίτο στα συστήματα του Διοργανωτή ή / και των εν λόγω τρίτων ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή ή / και των εν λόγω τρίτων, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.
 5. Ενημέρωση για την κατακύρωση. Ο νικητής του Διαγωνισμού θα ανακοινωθεί στη σελίδα της εταιρίας στο Instagram: https://www.instagram.com/giovantitravel/ και θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα με τις λεπτομέρειες παραλαβής του Δώρου.
 6. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημά του ή / και των τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας που συντρέξουν στο πρόσωπο του Διοργανωτή.
 7. Πληροφορίες. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τον Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει χρησιμοποιώντας το e-mail info@giovanti.gr.
 8. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής ενημερώνει ότι ο ίδιος ή / και οι κατ’ εντολήν και για λογαριασμό του θα τηρούν αρχείο με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό τα οποία θα συλλέξουν από τους ίδιους τους συμμετέχοντες σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 5 ανωτέρω, με σκοπό αποκλειστικά την ανακήρυξη του νικητή του Διαγωνισμού, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων αυτού και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την (τυχόν) παράδοση του Δώρου σε αυτόν. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τα πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στη διεξαγωγή του διαγωνισμού, στην ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού και στην απονομή / παράδοση του Δώρου. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν και συναινούν στην παραπάνω τήρηση αρχείου για τους σκοπούς του διαγωνισμού. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 11 (δικαίωμα ενημέρωσης), 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν στο e-mail info@giovanti.gr.
 9. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους ( συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου (https://www.instagram.com/giovantitravel/), με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης / τροποποίησης αυτής την ημερομηνίας της σχετικής ενημέρωσης.
 10. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Aθηνών.
 11. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.